skip to Main Content
      +387 33 476 400 info@medimpex.ba

KVALITET JE NAŠ CILJ I NAŠA STRATEGIJA ZA BUDUĆNOST!

Uslovi tržišta na kome poslujemo, kao i zahtjevi standarda BAS EN ISO 9001:2015. koje ćemo slijediti, u narednom periodu, nametnuli su potrebu definisanja politike i ciljeva kvaliteta, naše organizacije. U skladu sa tim, proglašavam i činim obaveznim, za sve uposlene, na slijedeći način definisane:

CILJEVE I POLITIKU KVALITETA

Ciljevi kvaliteta Medimpex d.o.o. Sarajevo su da:

 • kvalitet isporučenih proizvoda i pruženih usluga, u potpunosti, ispuni potrebe i očekivanja kupaca,
 • kupci budu sigurni u kvalitet proizvoda i usluga koje kupuju,
 • osigura dugoročno, uspješno i rentabilno poslovanje Medimpex d.o.o. Sarajevo
 • osigura zadovoljstvo uposlenih i vlasnika.

Da bi se ovi ciljevi ostvarili, uposleni Medimpex d.o.o. Sarajevo će:

 • sve operacije i aktivnosti obavljati, kvalitetno, od prvog puta,
 • primjenjivati zahtjeve standarda BAS EN ISO 9001:2015, zakonske, tehničke i druge važeće propise,
 • raditi samo one operacije koje daju dodatnu vrijednost, a ne i dodatne troškove,
 • kontinuirano unapređivati i poboljšavati procese rada i kvalitet pruženih usluga,
 • stalno poboljšavati efektivnost i efikasnost sistema upravljanja kvalitetom,
 • kontinuirano poboljšavati nivo znanja, stručne osposobljenosti i kompetentnosti,
 • održavati aktivnu komunikaciju sa kupcima, dobavljačima i drugim zainteresiranim stranama,
 • osigurati da plate uposlenih zavise, u prvom redu, od kvaliteta obavljenih poslova.
Back To Top